Ogólne warunki sprzedaży dla klientów branżowych

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

POLNIX MAREK, PAWEŁ, PIOTR KURKIEREWICZ SP.J. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

obowiązujące od dnia 10 czerwca 2024 r.

 

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej “OWS”) są ogólnymi warunkami umów w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego i mają zastosowanie do wszystkich umów, których przedmiotem jest sprzedaż produktów Polnix Marek, Paweł, Piotr Kurkierewicz sp.j. z siedzibą w Warszawie (dalej “Polnix”)  z prowadzącymi działalność gospodarczą osobami prawnymi i fizycznymi, określanymi w niniejszych OWS jako „Kupujący”.

 

Polnix i Kupujący dalej zwani są także łącznie “Stronami”, a osobno “Stroną”.

 

 

 1. Umowa
 • Polnix zawiera z Kupującym umowę sprzedaży w sposób określony w pkt. II poniżej. OWS stanowią integralną część umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami umowy a OWS, stosuje się postanowienia umowy.
 • OWS obowiązują Strony przy wszystkich kolejnych transakcjach między Stronami dotyczących sprzedaży towarów Polnix.
 • OWS mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do kupujących będących przedsiębiorcami. Ich stosowanie do sprzedaży indywidualnej (konsumenckiej) jest wyłączone.

 

 

 1. Zawarcie Umowy
 • Do zawarcia Umowy dochodzi wyłącznie, gdy Polnix przyjmie bez zastrzeżeń ofertę zawarcia umowy skierowaną do niego przez Kupującego w postaci przesłanego Dostawcy zamówienia. Brak odpowiedzi Polnix nie uznaje się za akceptację zamówienia bez zastrzeżeń – do zawarcia umowy konieczne jest złożenie przez Polnix wyraźnego oświadczenia o zaakceptowaniu oferty lub wydanie towaru.
 • Zamówienie jest przesyłane Polnix w formie dokumentowej w arkuszu zamówieniowym pliku excel w wiadomości e-mail lub przez platformę B2B Polnix pod warunkiem uzyskania dostępu przez Kupującego.
 • Strony niniejszym wyłączają zastosowanie ogólnych warunków umów Dostawcy. Warunki niezgodne z poniższymi postanowieniami nie wiążą Polnix, nawet, jeżeli nie zostały w sposób wyraźny zanegowane przez Polnix. Warunki takie wiążą Polnix, o ile wyrazi pisemnie zgodę na odmienne uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron. Błędy i oczywiste pomyłki nie są wiążące dla Stron. W szczególności wyłączone jest akceptowanie jakichkolwiek „Ogólnych Warunków Zakupów” Kupującego, lub innych warunków lub dokumentów o podobnym charakterze poprzez podpisanie przez Polnix potwierdzenia zamówienia lub też jakichkolwiek innych dokumentów powołujących się na te warunki.

 

 

 • Warunki dostawy towarów / wydanie i odbiór towaru
 • Osobą uprawnioną przez Kupującego do odbioru towaru jest osoba występująca w imieniu Kupującego w miejscu ustalonym przez Strony.
 • W przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania w zamówieniu, towar zostaje wysłany do miejsca wskazanego przez Kupującego. Koszt dostarczenia towaru ponosi Polnix w przypadku zamówień o wartości przekraczającej 3.000,00 zł netto.
 • Wydanie i odbiór towaru stwierdza podpisana faktura lub dowód doręczenia przez kuriera sporządzony w miejscu przekazania towaru, podpisany przez osobę występującą w imieniu Kupującego.
 • Kupujący ma obowiązek sprawdzić towar w chwili przekazania. Jeżeli towar posiada jakiekolwiek wady Kupujący zgłosi stwierdzone wady w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Kupujący umożliwi Polnix usunięcie wad towaru w terminie wynikającym z charakteru wady lub zaakceptuje zaproponowany przez Polnix rabat z tytułu wady.
 • Towar uważa się za wydany z chwilą podpisania dokumentu, o którym mowa w pkt 3) powyżej.
 • W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru Polnix uprawniony jest do odstąpienia od umowy po uprzednim wyznaczeniu Kupującemu dodatkowego terminu do odbioru towaru.

 

 

 1. Przejście prawa własności oraz niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru
 • Prawo własności towaru przechodzi na Kupującego w momencie zapłaty pełnej ceny.
 • Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w momencie jego wydania.

 

 

 1. Cena, termin zapłaty
 • Cenę towaru i termin jej zapłaty określa umowa lub oferta Polnix, a jeśli nie została na nich wskazana – faktura VAT.
 • Do cen podanych w umowie lub ofercie należy doliczyć podatek VAT od towarów i usług według stawki obowiązującej w chwili sprzedaży. W przypadku zmiany stawki VAT po zawarciu umowy lub złożeniu oferty przez Polnix, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny uwzględniającej aktualną stawkę VAT.
 • Jeżeli termin zapłaty nie został określony w umowie, cena powinna zostać zapłacona przed wydaniem towaru.
 • Dniem zapłaty jest dzień wpływu pieniędzy na konto Polnix.
 • Zapłata następuje na podstawie faktury VAT lub faktury Proforma wystawionej przez Polnix.
 • W sytuacjach, gdy towar został wydany przed otrzymaniem płatności przez Polnix w przypadku braku zapłaty w terminie wskazanym w umowie lub fakturze Polnix uprawniony jest do naliczania odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości ustalanej na podstawie art. 4 ust. 3 lit. b) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 • Ponadto w przypadku braku zapłaty w terminie Polnix uprawniony jest do obciążenia Kupującego kosztami rekompensaty za odzyskiwanie należności zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 • Jeśli Kupujący złożył Polnix więcej niż jedno zamówienie, Polnix ma prawo postawić w stan wymagalności wszystkie zobowiązania Kupującego, niezależnie od terminów ich płatności jeśli Kupujący nie wywiąże się z terminowej zapłaty jakiejkolwiek faktury lub innego zobowiązania względem Polnix.
 • Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą jednej lub kilku należności, Polnix może uzależnić realizację dalszych dostaw od uiszczenia zapłaty albo udzielenia przez Kupującego zabezpieczenia takich należności. Polnix może także odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W tej sytuacji, wszystkie zobowiązania Kupującego wobec Polnix stają się natychmiast wymagalne, z dniem odstąpienia przez Polnix od umowy. Odstąpienie od umowy będzie w tej sytuacji traktowane jak odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

 

 

 1. Odpowiedzialność
 • Polnix nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z powodu okoliczności przez siebie niezawinionych, siły wyższej lub zarządzeń władz. Odpowiedzialność odszkodowawcza Polnix za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ograniczona jest wyłącznie do szkód spowodowanych z winy umyślnej.
 • Polnix nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za utracone przez niego zyski, poniesione straty, szkody pośrednie lub przestoje.

 

 

 • Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności znajdującą się pod adresem: https://sklep.polnix.com.pl/polityka-prywatnosci

 

 

 • Postanowienia końcowe
 • Prawem właściwym dla OWS i umów pomiędzy Stronami jest wyłącznie prawo polskie. W kwestiach nieunormowanych postanowieniami OWS i umowy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Wszystkie oferty, potwierdzenia i umowy podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim.
 • Jeżeli którekolwiek z postanowień OWS zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne przez jakikolwiek sąd lub w wyniku przyszłych działań legislacyjnych lub administracyjnych, takie uznanie lub działania nie unieważniają ani nie czynią nieskutecznymi pozostałych postanowień OWS. Jeżeli postanowienia OWS zostaną ostatecznie uznane za niezgodne z prawem lub nieskuteczne, postanowienia te uznaje się za wyłączone z OWS, lecz wszystkie pozostałe postanowienia będą nadal w pełni obowiązujące i skuteczne, a w zamian za wszelkie takie postanowienia uznane za niezgodnie z prawem lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, odzwierciedlającym pierwotny zamiar danego postanowienia, w zakresie dozwolonym na mocy odpowiednich przepisów prawa.
 • W stosunku do wszelkich sporów wynikających z Umowy lub z nią związanych Kupujący i Polnix będą w pierwszej kolejności starali się rozstrzygnąć je w wyniku porozumienia i negocjacji w dobrej wierze, w duchu wzajemnej współpracy.
 • Wszelkie zmiany niniejszych OWS oraz zmiany umów pomiędzy stronami wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

 

 • OWS obowiązują od dnia 10 czerwca 2024 r.

 

Plik do pobrania w wersji .PDF – OWS Polnix Sp. Jawna

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach